Каква е ролята на Управителя на етажната собственост?

Според ЗУЕС всяка етажна собственост трябва да има избран Управител, който регистрира избора на собствениците в районното кметство чрез заявление по чл.46 б от ЗУЕС.
Управителят организира ОС на етажната собственост, води цялата необходима документация на сградата – домова книга, входяща и изходяща кореспонденция и изпълнява решенията на ОС на етажната собственост.
Мандатът на Управителя е 2 годишен.
Дейността на Изпълнителния орган на етажната собственост (Управителя) се контролира от Контролен съвет.
Как работим ние!
– За нас е важно да имаме връзка с всички собственици.
– При започване на работа с дадена сграда, се изработва електронен регистър на собствениците на самостоятелни обекти в етажната собственост.
– Изработва се, или се актуализира домовата книга на етажната собственост.
– Диалогът със собствениците е на първо място в нашата работа.
– Спорове и конфликти между съседите се решават чрез медиация, с активно участие на Управителя на етажната собственост.
– Техническата поддръжка в общите части е организирана чрез периодични посещения на пряко отговорен технически служител на фирмата, отразени на таблото за обяви в етажната собственост.
– На подадени сигнали касаещи общите части, посещението на техника не е обвързано с изработеният за месеца график, а се отразява като извънредно посещение.
– Техникът посещава сградата при всеки сигнал, за нередност или необходимост от смяна на крушка, брава, дръжка, ключ, регулиране на автомата на вх.врата и др.
– Както регулярните, така и извънредните посещения- по сигнал, не се заплащат допълнително.
– Контролът и комуникацията са организирани, както на денонощния телефон на фирмата, така и чрез електронен портал, до който има достъп всеки собственик- наш клиент, посредством индивидуален акаунт.
– Чрез индивидуалния си акаунт, всеки собственик може да контролира дейността на Управителя 24/7, като следи за направените разходи, коректното разпределение на сметките, инкасирането на сумите и баланса в сградата, по-месеци и години.
– На 1 число от всеки месец публикуваме новото разпределение на месечните разходи на всички наши клиенти.
– До 5 число на всеки месец, разплащаме всички разходи свързани с общите части в етажната собственост.
– Ведомост с разпределените задължения на собствениците за съответният месец се поставя на информационното табло в етажната собственост.
– Касиерът на етажната собственост посещава сградата веднъж или два пъти месечно по предварително изработен график, поставен на таблото за обяви, част от месечната ведомост на съответната сграда.
– При приключване на текущия месец се изработва месечен отчет, виден за всички наши клиенти.
– ОС (общо събрание) на етажната собственост се организира и провежда най-малко веднъж годишно.
– В началото на всяка календарна година се изработва бюджет който се представя, разглежда и приема на ОС на етажната собственост.
– За всяко ОС се води протокол, в който се отразяват, мненията, предложенията и решенията на присъствалите собственици.
– Първа точка на ОС винаги е отчет на Управителя на етажната собственост.
– Решенията за всички планирани ремонти се вземат от собствениците на ОС.
– Всеки планиран ремонт в сградата се възлага от Управителя, след като на ОС са представени минимум три оферти на изпълнители и собствениците са избрали Изпълнител по представена ценова оферта.
– Управителят възлага изпълнението от името и за сметка на етажната собственост и извършва контрол по възложените за изпълнение дейности.
– За всяка календарна година се изработва годишен отчет, който се представя на ОС на етажната собственост за приемане и одобрение.
Димитър Кръстев
Управител „Триус“

Има ли нужда етажната собственост от активен Управител?

Ние знаем отговора…………….. а Вие?

    Коментирай