Какво включват общите части при сгради с етажна собственост?

Всеки собственик, наемател или ползвател в сграда,  в режим на Етажна Собственост, има определени права и задължения, що се отнася до общите части. Те са записани в Закона за управление на Етажната Собственост (ЗУЕС). Собствениците, наемателите и ползвателите имат правото да използват общите части по предназначение, като ползвателите и собствениците имат възможността да участват в управлението им. Ползвателите могат да действат с ограничени правомощия, освен ако собственикът на Етажната собственост не им предостави по-големи.

Задължения към Етажната Собственост

Паралелно с правата собствениците имат и задължения. 

 Всички задължения на собственици, наематели и ползватели на Етажна Собственост са описани в чл. 6 от Закона за управление на Етажната Собственост. Едно от най-важните задължения  е опазването на общите части, ползването на Етажната Собственост и общите части по предназначение, без да се пречи на останалите собственици, ползватели и обитатели, както и регулярно  да се заплащат  разходите, нужни за ремонт, преустройство и реконструкция  на общите части от Етажната Собственост.

Ремонтни дейности на Етажната Собственост

Всички планирани ремонтни дейности  в общите части на Етажната Собственост (ЕС), се извършват след като  бъдат разгледани, гласувани и одобрени от Общото събрание на ЕС.

При аварийни ситуации се реагира веднага. Според  естеството на възникналата авария, се възлага на съответната аварийна група да отстрани аварията. Заплатената сума се представя на следващото ОС.

Ако има повреда, която е в компетенциите на техническия екип обслужващ  сградата, тя се отстранява, като вложеният труд не се заплаща допълнително, заплащат се само вложените материали.

Всеки собственик има право да извърши  необходим/неотложен ремонт в общите части на ЕС. Направеният разход се представя на следващото ОС и собствениците, с квалифицирано мнозинство решават дали той да бъде възстановен.

Форми на управление на Етажната Собственост

Формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците. Органи на управление са:

  1. Управителен съвет или управител.
  2. Общо събрание;

Общото събрание на етажната собственост  има  право да възложи управлението на Етажната Собственост на юридическо лице  – професионален  Домоуправител.

    Коментирай