ЗУЕС

  • декември 5, 2019

Закон за управление на етажната собственост

В сила от 01.05.2009 г.

Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.,

изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г.

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.

Предмет на закона

Обхват на закона

Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на

части от тях.

Особен режим на управление на общите части

Чл. 2. (1) Управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на

подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Договорът по ал. 1 се вписва от инвеститора в Агенцията по вписванията по партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим на неговите

последващи приобретатели.

Изключения

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) За управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32 от Закона за

собствеността.

Определяне на прилежаща площ

Чл. 4. (1) При преструктуриране на квартали с комплексно застрояване и в случаите, когато сграда в режим на етажна собственост не може да се обособи в отделен урегулиран поземлен

имот по реда на Закона за устройство на територията, се определя прилежаща площ към сградата.

(2) В случаите по ал. 1 прилежащата площ се определя от кмета на общината по негова инициатива или по искане на заинтересованите лица по ред, определен с наредба на министъра

на регионалното развитие и благоустройството.

(3) При определянето на прилежащата площ кметът на общината издава заповед, придружена от

скица, с която се определят границите и предназначението на площта.

(4) Определената прилежаща площ се предоставя за поддържане и използване от съответната

етажна собственост при условия и по ред, определен с наредба на общинския съвет.

Раздел II.

Права и задължения на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни

обекти или на части от тях (Загл. доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.)
Права на собствениците, ползвателите и обитателите (Загл. доп. – ДВ, бр. 57 от 2011

г.)

Чл. 5. (1) Собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост,

наричани по-нататък „собственици“, имат право да:

1. използват общите части на сградата според тяхното предназначение;

2. участват в управлението на етажната собственост.

(2) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Ползвателите в сграда в режим на етажна собственост имат правото по ал. 1, т. 1 и участват в управлението на етажната собственост, с изключение на вземане на решения по чл. 11, ал. 1, т. 7 и т. 10, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „ж“ и „л“, освен ако не е

уговорено друго между собственика и ползвателя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато между собственика и ползвателя не е уговорено друго и

има разногласие между тях, в гласуването участва собственикът.

(4) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Обитателите в сграда в режим на етажна собственост имат правото по ал. 1, т. 1, както и да участват в управлението на етажната собственост със

съвещателен глас.

Задължения на собствениците, ползвателите и обитателите (Загл. доп. – ДВ, бр. 57 от

2011 г.)

Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:

1. (доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) не пречат на другите собственици, ползватели и обитатели да

използват общите части на сградата;

2. не причиняват вреди на други обекти и общи части на сградата;

3. не завземат общи части на сградата;

4. (доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) не извършват в своя самостоятелен обект или в част от него дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици, ползватели и

обитатели, по-голямо от обичайното;

5. не извършват дейности в своя самостоятелен обект или част от него, с които да изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната

безопасност или безопасното ползване на сградата;

6. изпълняват изискванията на съответните нормативни актове при отглеждането на животни в

самостоятелните си обекти и да не създават безпокойство на непосредствените си съседи;

7. не накърняват добрите нрави;

8. изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост;

9. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд „Ремонт и обновяване“, съразмерно с притежаваните идеални

части;

10. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) заплащат разходите за управлението и поддържането на общите

части на сградата;

11. спазват санитарните и хигиенните норми;

12. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство или обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на

конструктивните елементи на сградата;

13. подпомагат дейността на компетентните органи при извършване на пожарогасителна или

аварийно-спасителна дейност вътре и в района на сградата;

14. обезщетят вредите, причинени на други обекти в сградата, когато те са резултат от

отстраняване на повреди в своя самостоятелен обект или част от него;

15. осъществяват използването на общите части на сградата по реда, определен в правилника за

вътрешния ред;

16. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) вписват в книгата на етажната собственост членовете на своите

домакинства и обитателите;

17. изпълняват и други задължения, предвидени в правилника за вътрешния ред.

(2) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Ползвателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост имат задълженията по ал. 1, с изключение на тези по ал. 1, т. 9, освен ако не е

уговорено друго между собственика и ползвателя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Обитателите на сграда в режим на етажна

собственост имат задълженията по ал. 1, с изключение на тези по ал. 1, т. 9.

Книга на етажната собственост (Загл. изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Книга на етажната собственост се създава, съхранява и

поддържа във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) В книгата се вписват:

1. самостоятелният обект – предназначение и застроена площ;

2. идеалните части на обекта от общите части на сградата (в проценти);

3. собственото, бащиното и фамилното име на собственика или ползвателя – за физически лица, а в случаите, при които собственик или ползвател е юридическо лице или едноличен търговец –

наименованието, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК);

4. собственото, бащиното и фамилното име на членовете на домакинството, които живеят заедно

със собственика и/или ползвателя;

5. времето, през което лицата по т. 3 и 4 не ползват самостоятелния обект;

6. собственото, бащиното и фамилното име на обитателите, временно пребиваващи в обекта на

самостоятелно правно основание повече от 30 дни, датата на вписване и датата на отписване;

7. уговорените между собственика и ползвателя права и задължения относно управлението на

общите части на сградата.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от придобиване правото на собственост или ползване да впише в книгата на етажната собственост данните по ал. 2, съответно промяната на обстоятелствата. Обитателят вписва в срока по

изречение първо данните по ал. 2, т. 6.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Достъп до данните в книгата имат управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Българската агенция по безопасност на храните при спазване на

изискванията на Закона за защита на личните данни.

(5) (Отм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

(6) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) В отделно обособено поле на книгата на етажната собственост всеки собственик, ползвател или обитател вписва притежаваните или взетите за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, а за кучета – и номера на

ветиринарномедицинския паспорт.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Образецът на книгата на етажната собственост с указания по създаването, съхраняването и поддържането й се утвърждава от министъра на регионалното

развитие и благоустройството.

Глава втора.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Раздел I.

Общи правила

Обхват на управлението

Чл. 8. (1) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Управлението обхваща реда и контрола върху ползването и поддържането на общите части и спазването на вътрешния ред в сграда в режим на етажна собственост, както и контрола върху изпълнението на задълженията на собствениците,

ползвателите и обитателите.

(2) Когато сградата е с повече от един вход, управлението може да се осъществява във всеки

отделен вход.

Форми на управление

Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Формите на управление на етажната собственост са общо

събрание и/или сдружение на собствениците.

Органи на управление

Раздел II.

Общо събрание на собствениците

Чл. 10. Органи на управление са:

1. общо събрание;

2. управителен съвет (управител).

Правомощия на общото събрание

Чл. 11. (1) Общото събрание:

1. приема, изменя и допълва правилник за вътрешния ред;

2. избира и освобождава членове на управителния съвет (управител), както и касиер;

3. избира и освобождава членове на контролния съвет (контрольор);

4. приема годишен бюджет за приходите и разходите и одобрява годишните отчети на

управителния съвет (управителя), както и на контролния съвет (контрольора);

5. определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на

общите части на сградата;

6. (отм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

7. определя размера на паричните вноски във фонд „Ремонт и обновяване“;

8. приема план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в общите части на сградата, включително и по изпълнение на предписаните мерки в доклада към техническия паспорт, или на други предписания на компетентните органи, както и одобрява

годишния отчет на управителния съвет (управителя) за изпълнението му;

9. приема изменения в плана за извършване на ремонти, когато се налагат непредвидени разходи;

10. приема решения и за:

а) извършване на разходи, които са необходими или неотложни за поддържането или за възстановяването на общите части, за извършване на полезни разходи, както и за определяне на

размера на разходите за изпълнението на указанията в техническия паспорт;

б) отдаване под наем или за предоставяне за безвъзмездно ползване на общи части на сградата

при спазване на нормите за пожарна и аварийна безопасност;

в) (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) обновяване на сградата;

г) предприемане на подготвителни действия за учредяване на право на ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на общи части при спазване

изискванията на действащото специално законодателство;

д) поставяне на реклами или технически съоръжения върху сградата;

е) (доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) изваждане от сградата на собственик, ползвател или обитател по

реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години;

ж) (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) случаите, когато това е предвидено в нормативни актове във връзка с водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването,

санитарно-хигиенните норми и предоставянето на други услуги;

з) създаване на условия за достъп в етажната собственост на хора с увреждания;

и) използване на общите части на сградата и прилежащата й площ при възникнали спорове, както

и за спазване на вътрешния ред и санитарно-хигиенните норми;

к) (отм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

л) (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) присъединяване на сградата към топлопреносната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната

собственост;

м) (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) други въпроси, свързани с управлението на общите части;

11. може да приеме решение за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридическо или физическо лице срещу възнаграждение, като определя и конкретни правомощия на управителния съвет (управителя), които могат да бъдат възложени за изпълнение

на тези лица;

12. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) може да приеме решение за управление на общите части за

получаване на:

а) кредити за извършване на необходим или неотложен ремонт;

б) кредити за извършване на полезни разходи;

в) безвъзмездна помощ и субсидии;

13. може да приеме решение за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или

разсрочване на изпълнението им;

14. може да упълномощи управителния съвет (управителя) да приеме решение за извършване на

неотложни ремонти или на разходи, които не търпят отлагане;

15. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) може да приеме решение да не избира контролен съвет или

контрольор.

(2) Общото събрание не може да откаже приемане на решение за извършване на разходи, които

са необходими за поддържането или за възстановяването на общите части на сградата.

(3) Общото събрание е длъжно да приеме правилник за вътрешния ред в етажната собственост.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Приетите решения на общото събрание обвързват и нови

собственици, ползватели и обитатели на самостоятелни обекти в етажната собственост.

(5) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава примерен правилник за

вътрешния ред.

Инициатива за свикване на общото събрание

Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно от:

1. управителния съвет (управителя);

2. контролния съвет (контрольора).

(2) Общото събрание може да се свика и по писмено искане на собственици, които имат най-

малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата.

(3) Искането по ал. 2 се отправя до управителния съвет (управителя), който свиква общото

събрание в 10-дневен срок от получаването му.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато управителният съвет (управителят) не свика общото събрание в срока по ал. 3, общото събрание се свиква от собствениците по ал. 2 по реда,

предвиден в този закон.

(5) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общо събрание може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи или когато е изминала повече от една година от последното

проведено общо събрание.

(6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) При нововъзникнала етажна собственост първото общо събрание се свиква в 6-месечен срок от възникването й от собственици на самостоятелни обекти, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части. Когато общото събрание не е свикано в посочения срок, то може да се свика от всеки собственик или

ползвател.

 

Ред за свикване на общото събрание на собствениците

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание се свиква чрез покана, подписана от лицата, които свикват общото събрание, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи – не по- късно от 24 часа. Датата и часът задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които

свикват общото събрание, за което се съставя протокол.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик или ползвател, който не ползва самостоятелния си обект или ще отсъства повече от един месец, уведомява писмено управителя или председателя на управителния съвет, като посочи електронна поща и адрес, на които да му бъдат изпращани

покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Съобщаването по ал. 2 за провеждане на общо събрание може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на поканата, което се удостоверява с подпис на лицата, които свикват общото събрание, или чрез изпращане на поканата на адрес,

включително чрез електронна поща, ако такива са посочени.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато лицето по ал. 2 не е посочило електронна поща или адрес, на които да се изпращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, то се

смята за уведомено за свикване на общото събрание по реда на ал. 1.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато самостоятелният обект е общинска или държавна собственост, кметът на общината или съответният орган, на когото е предоставено управлението върху имота, уведомяват писмено за данните по ал. 2 управителя или председателя на

управителния съвет. В този случай се прилагат разпоредбите на ал. 3 и 4.

(6) (Отм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

(7) В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на

провеждането му.

(8) Освен в неотложни случаи, общото събрание не може да се свиква във:

1. (отм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

2. дни, обявени за официални празници;

3. дни, обявени от Министерския съвет за почивни.

Представителство в общото събрание

Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик или ползвател, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на същото или на предходно заседание на

общото събрание, което се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма.

(2) Когато в етажната собственост собственици са и общините, държавата или юридически лица, упълномощаването се извършва съответно от кмета, областния управител, съответния министър

или управителните органи на юридическите лица.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик или ползвател може писмено да упълномощи и друго лице, което да го представлява, с нотариална заверка на подписа или адвокат с писмено

пълномощно.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Едно лице може да представлява най-много трима собственици

и/или ползватели.

(5) Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, а копие от

пълномощното се прилага към него.

Кворум за провеждане на общото събрание

Чл. 15. (1) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на

етажната собственост, с изключение на случаите по чл. 17, ал. 2, т. 1 – 4.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-

малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

(3) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато в случаите по ал. 2 липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите

части на етажната собственост да са представени.

 

Провеждане на общото събрание

Чл. 16. (1) Общото събрание се провежда на подходящо място в етажната собственост,

прилежащата й площ или на друго място в близост до нея.

(2) Общото събрание се председателства от председателя или друг член на управителния съвет

или от управителя.

(3) Общото събрание на собствениците не може да приема решения по въпроси извън

предварително обявения дневен ред, освен в неотложни случаи.

(4) За провеждането на общото събрание се води протокол. Протоколчикът се избира с

обикновено мнозинство по предложение на председателстващия.

(5) В протокола се вписват датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, същността

на изявленията, направените предложения и приетите решения.

(6) Протоколът се изготвя в 7-дневен срок от провеждането на събранието и се подписва от

председателстващия и протоколчика. Отказът да се подпише протоколът се отбелязва в него.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Председателят на управителния съвет (управителят) в срока по ал. 6 поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола се предоставя на собствениците,

ползвателите или обитателите при поискване.

(8) (Отм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

(9) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Всеки член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола, включително достоверността на отразените в него решения. Оспорването се извършва писмено пред управителния съвет (управителя) в 7-дневен срок от съобщението по ал. 7, но не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът, ползвателят

или обитателят отсъства.

 

Приемане на решения от общото събрание

Чл. 17. (1) В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните

от тях идеални части от общите части на сградата.

(2) Общото събрание на собствениците приема решения:

1. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общите

части – със 100 на сто идеални части от общите части;

2. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател решението

се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части;

3. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити – с

мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;

4. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от

общите части;

5. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или собствени средства или други източници на финансиране

– с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части;

6. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост – с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части

от общите части.

(3) Извън случаите по ал. 2 решенията се приемат с мнозинство, повече от 50 на сто от

представените идеални части от общите части на етажната собственост.

(4) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато в документите за собственост на самостоятелните обекти в сгради в режим на етажна собственост не са посочени съответните идеални части от общите части на сградата, за целите на този закон идеалните части за всеки самостоятелен обект се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към обекта, разделен на сбора от площта на всички самостоятелни обекти

и придадените складови помещения, като така полученото число се преобразува в проценти.

(5) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По реда на ал. 4 се определят идеалните части от общите части въз основа на представените данни от собствениците или информацията по чл. 23, ал. 1, т. 10,

когато:

1. сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата не е

равен на 100;

2. управлението се осъществява във всеки отделен вход, а сборът от процентите на идеалните

части на собствениците от общите части във входа не е равен на 100.

(6) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Определените идеални части по реда на ал. 4 и 5 се одобряват с решение на общото събрание с мнозинство не по-малко от две трети от самостоятелните обекти в сградата или входа. Общото събрание може да откаже да одобри определените идеални части

само ако е допусната грешка в пресмятането.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание с

мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши следните

решения да се приемат с мнозинство повече от половината от броя на самостоятелните обекти:

1. приемане, изменяне и допълване на правилника за вътрешния ред;

2. избиране и освобождаване членовете на управителния съвет (управителя) и касиера;

3. избиране и освобождаване членовете на контролния съвет (контрольора);

4. определяне размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на

общите части на сградата;

5. създаването на условия за достъп в етажната собственост на хора с увреждания;

6. използване на общите части на сградата и прилежащата й площ при възникнали спорове, както

и за спазване на вътрешния ред и санитарно-хигиенните норми.

Провеждане на съвместно общо събрание

Чл. 18. (1) При необходимост от решаване на въпрос, който е свързан с общи части на две или повече етажни собствености, може да се проведе съвместно общо събрание, за участието в което

етажните собствености излъчват равен брой представители.

(2) Съвместното общо събрание се свиква по инициатива на управителния съвет (управителя) на една от етажните собствености и се провежда по общите правила за провеждане на общо

събрание по този закон.

(3) Решенията се приемат с мнозинство две трети от присъстващите.

Управителен съвет (управител)

Чл. 19. (1) Изпълнителният орган на етажната собственост е управителен съвет (управител).

(2) Управителен съвет (управител) се избира за срок до две години.

(3) Управителният съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото

събрание, но не по-малко от трима.

(4) Членовете на управителния съвет избират от своя състав председател.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Членове на управителния съвет могат да бъдат собственици и ползватели. За член на управителния съвет (управител) може да бъде избрано и посочено от собственика лице, което живее в сградата и е вписано в книгата на етажната собственост, както и лице, посочено от представляващия юридическото лице или едноличния търговец, когато

самостоятелни обекти са собственост на юридически лица или еднолични търговци.

(6) Мандатът на член на управителния съвет (управителя) може да се прекрати предсрочно при

неизпълнение на задълженията му само с решение на общото събрание.

(7) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По решение на общото събрание на членовете на управителния

съвет (управителя) и касиера може да се заплаща възнаграждение.

(8) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 50 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица, които не са

собственици. Договорът за възлагане се сключва от упълномощено от общото събрание лице.

Задължение за участие в управлението

Чл. 20. (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик или ползвател може да откаже да бъде член на управителния съвет (управител) или член на контролния съвет (контрольор) само в случаите на трайна фактическа невъзможност поради болест или дълготрайно отсъствие през съответната

година, както и при предложение за повторен избор.

 

Избор на управителен съвет (управител)

Чл. 21. (1) Избор на нов управителен съвет (управител) се провежда не по-късно от датата на

изтичането на мандата по чл. 19, ал. 2.

(2) Управителният съвет (управителят) продължава да изпълнява функциите си до избора на нов

управителен съвет (управител).

(3) (Отм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

Заседания и кворум на управителния съвет

Чл. 22. (1) Управителният съвет провежда заседание най-малко веднъж на три месеца и приема

решения с обикновено мнозинство, ако присъстват две трети от членовете му.

(2) За заседанията на управителния съвет се съставя протокол, който се подписва от

присъствалите членове.

Правомощия на управителния съвет (управителя)

Чл. 23. (1) Управителният съвет (управителят):

1. организира изпълнението на решенията на общото събрание;

2. следи за спазването на вътрешния ред в етажната собственост;

3. (доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) съхранява протоколната книга, плановете на сградата и екзекутивните чертежи, книгата за входяща и изходяща кореспонденция, техническия паспорт на

сградата, когато има такъв, книгата за приходите и разходите и други;

4. изготвя годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства

и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им;

5. представлява етажната собственост в отношенията й с органите на местната власт и с други

правни субекти;

6. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) създава, съхранява и поддържа книга на етажната собственост по

чл. 7;

7. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) уведомява общинската администрация за обстоятелствата по чл.

46б и промените в тях;

8. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) уведомява своевременно, по реда на чл. 13, ал. 1, собствениците, ползвателите и обитателите при получаване на писмени уведомления от експлоатационното

дружество, когато топлинният товар на сградата се намали под 50 на сто;

9. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) предоставя информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост на съответната областна дирекция по безопасност на храните и на

общината в 30-дневен срок от вписването в книгата на етажната собственост;

10. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) има право да получи информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от съответната община за площта на самостоятелния обект и

складовите помещения, придадени към него;

11. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) определя идеалните части по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 въз основа

на представените данни от собствениците и/или информацията по т. 10;

12. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) осъществява други правомощия, възложени му от

общото събрание.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Управителният съвет (управителят) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в края на мандата си. Докладът и протоколите от заседанията на

управителния съвет се оповестяват по реда на чл. 16, ал. 7.

(3) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците и ползвателите при извършване на всички действия, които са във връзка с обикновеното управление на етажната собственост. За действия по учредяване на право на ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на общи

части той представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.

(4) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява пред съда собствениците в етажната собственост по исковете, предявени срещу тях

във връзка с общите части, и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон. По искове срещу трети лица, във връзка с общите части, председателят на управителния съвет

(управителят) представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.

(5) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Всеки собственик може да участва в делото, по което

управителят представлява собствениците.

(6) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) При избор на нов управителен съвет (управител) съхраняваните документи, както и наличните парични средства, данни за банкови сметки и банкови карти се предават с протокол, който се подписва от членовете на предишния управителен съвет (управител), от членовете на новоизбрания управителен съвет (управител), от председателя на

контролния съвет (контрольора) и от касиера.

 

Контролен съвет (контрольор)

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По решение на общото събрание може да бъде избран

контролен съвет (контрольор) за срок две години.

(2) Контролният съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото

събрание, но не по-малко от трима.

(3) Членовете на контролния съвет избират от своя състав председател.

(4) Контролният съвет (контрольорът) контролира дейността на управителния съвет (управителя) по изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за изразходването на средствата

на етажната собственост.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Контролният съвет (контрольорът) извършва проверка на касата най-малко веднъж годишно и представя на общото събрание доклад за резултатите от нея. Когато етажната собственост няма контролен съвет (контрольор), общото събрание определя измежду собствениците и ползвателите лица, които да извършат проверката и да отчетат резултатите от

нея.

(6) Контролният съвет провежда заседание най-малко веднъж на 6 месеца и приема решения с обикновено мнозинство, ако присъстват две трети от членовете му. За заседанията на контролния съвет се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове. По решение на общото

събрание на членовете на контролния съвет (контрольора) може да се заплаща възнаграждение.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Член на контролния съвет, контрольор или касиер може да бъде собственик или ползвател, който не е съпруг, член на домакинството, не е във фактическо съпружеско съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете

на управителния съвет или с управителя.

(8) Мандатът на член на контролния съвет или контрольора може да се прекрати предсрочно при

неизпълнение на задълженията му само с решение на общото събрание.

(9) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Контролният съвет (контрольорът) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в края на мандата си. Докладът се предоставя за запознаване на всеки

собственик, ползвател или обитател при поискване.

(10) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) За членове на контролния съвет (контрольор) или касиер могат да бъдат избирани и посочени от собственика лица, които живеят в сградата и са вписани в

книгата на етажната собственост при спазване изискванията на ал. 7.

 

Раздел III.

 

Сдружение на собствениците

Създаване на сдружение на собствениците

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) (1) За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредят сдружение. Сдружението е юридическо лице,

създадено по реда на този закон.

(2) Сдружението може да извършва и други дейности, свързани с управлението на общите части на етажната собственост, включително да усвоява средства от други източници на финансиране,

извън тези по ал. 1.

(3) За създаване на сдружението се свиква учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на

етажната собственост.

(4) Сдружение на собствениците може да се създаде за един или повече от един вход на сградата. В този случай сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от идеалните части на собствениците от общите части във входа (входовете). Когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа

(входовете) не е равен на 100, се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и 6.

(5) Сдружението се създава само за целите на този закон и се вписва в регистъра по чл. 44, ал. 1 по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се вписва и в

регистър БУЛСТАТ.

(6) Когато през годината сдружението извършва дейност само по ал. 1 или не осъществява

дейност, не прилага Закона за счетоводството.

(7) Средствата по ал. 1 и 2 се усвояват след решение на общото събрание на сдружението, а когато в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, решението се внася за приемане и от общото събрание на собствениците по реда на чл. 33,

ал. 4.

Ред за свикване на учредително събрание

Чл. 26. (1) Всеки собственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи

проект на споразумение за създаване на сдружението.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се поставя

на видно и общодостъпно място на входа на сградата по реда на чл. 13.

(3) Поканата съдържа дневния ред, мястото, датата и часа за провеждане на събранието. Към

поканата се прилага и проектът на споразумение за създаване на сдружението.

Провеждане на учредително събрание

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Учредително събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представител собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, а когато сдружението се създава за отделен вход – собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на входа.

(2) Упълномощаването на представител се извършва по реда на чл. 14.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство, повече от половината от представените идеални части от общите части по

ал. 1. По предложение на председателстващия се избира и протоколчик.

(4) Учредителното събрание:

1. приема решение за учредяване на сдружението;

2. (доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) определя наименованието на сдружението. Наименованието на сдружението задължително съдържа името на населеното място, пълен административен адрес, а

в градовете с районно деление наименованието на сдружението съдържа и името на района;

3. приема споразумение за създаване на сдружението;

4. избира управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор);

5. може да определи срок за съществуването на сдружението.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Решенията по ал. 4, т. 1 – 3 и 5 се приемат единодушно от всички собственици по ал. 1, а решението по ал. 4, т. 4 се приема с мнозинство повече от половината от

собствениците по ал. 1.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Протоколът от учредителното събрание и приетото споразумение за създаване на сдружението се съставят в два еднообразни екземпляра и се

подписват от всички членове на сдружението или от техните представители.

Споразумение за създаване на сдружение на собствениците

Чл. 28. (1) Споразумението за създаване на сдружение на собствениците определя:

1. наименованието на юридическото лице и неговия адрес;

2. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) предмета на дейност на сдружението, съгласно чл. 25, ал. 1 или 2 и

срока, за който се учредява;

3. реда за приемане на решения;

4. състава, мандата и организацията на работа на управителния съвет (управителя) и контролния

съвет (контрольора);

5. други условия, за които собствениците се споразумяват.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато сдружението има предмет на дейност по чл. 25, ал. 1, то

се учредява за неопределен срок.

(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърждава примерен образец на

споразумението.

Регистрация на сдружението

Чл. 29. (1) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Председателят на управителния съвет (управителят) в 14- дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска

администрация заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната

собственост;

2. копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния

съвет (управителя);

3. копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет

(управителя);

4. нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Прехвърляне и прекратяване на членство в сдружението

Чл. 30. (1) При промяна на собствеността върху самостоятелен обект членството в сдружението

се прехвърля на новия собственик.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик не може да прекрати членството си в сдружението при одобрен проект на етажната собственост за усвояване на средства от Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии или собствени средства

за обновяване на сградата или части от нея.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Членството в сдружението може да се прекрати след изтичане на гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни работи по проекта по ал. 2, но не по-рано от 5 години от приключването им. Членството се прекратява след подаване на писмена

декларация с нотариална заверка на подписа до управителния съвет (управителя).

Органи на сдружението

Чл. 31. (1) Органи на сдружението са общо събрание, управителен съвет (управител) и контролен

съвет (контрольор).

(2) Сдружението се представлява в отношенията му с органите на местната власт и с други

правни субекти от управителния съвет (управителя).

Общо събрание на сдружението

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание на сдружението се състои от всички членове на сдружението. Участието в работата на общото събрание може да бъде лично или чрез

представител. Упълномощаването на представител се извършва по реда на чл. 14.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Едно лице може да представлява най-много трима членове на

сдружението.

(3) Общото събрание приема решения за сключване на договори с трети лица, за промени в

споразумението за създаване на сдружението и за прекратяването му.

(4) За другите правомощия, инициативата, реда за свикването и провеждането и кворума на

общото събрание се прилагат разпоредбите на раздел II.

(5) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

Приемане на решения от общото събрание

Чл. 33. (1) В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните

идеални части от общите части на сградата.

(2) Общото събрание на сдружението приема решения:

1. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общи части

– от всички членове на сдружението;

2. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в

сдружението;

3. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити – с

мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението;

4. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените

идеални части в сдружението;

5. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, собствени средства или други източници на финансиране, както и за прекратяване на сдружението – с мнозинство не по-малко от 67 на сто от представените

идеални части в сдружението;

6. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост – с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части

от общите части.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Извън случаите по ал. 2 решенията се приемат с мнозинство

повече от 50 на сто от представените идеални части на собствениците в сдружението.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците и в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел ІІ от тази глава. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в

сдружението.

(5) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, общото събрание на сдружението има и

правомощията на общото събрание на собствениците.

Управителен съвет (управител) на сдружението

Чл. 34. (1) Управителен съвет (управител) се избира за срок до две години.

(2) Управителният съвет (управителят):

1. организира изпълнението на решенията на общото събрание;

2. представлява сдружението в отношенията му с органите на местната власт и с други правни

субекти;

3. (отм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) 4. (отм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) 5. (отм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) 6. (отм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

7. заявява за вписване промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване в публичния

регистър по чл. 44;

8. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ в 7-дневен

срок след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението по чл. 46а, ал. 1;

9. упражнява други правомощия, възложени му от общото събрание.

(3) Управителният съвет избира от своя състав председател, който свиква и ръководи неговите

заседания.

(4) За броя на членовете на управителния съвет, избора на нов управителен съвет (управител),

провеждане на заседания и кворума за тях се прилагат разпоредбите на раздел II.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) За член на управителния съвет (управител) може да бъде избран собственик или предложено от собственика лице, което живее в сградата и е вписано в книгата на етажната собственост. Когато самостоятелни обекти са собственост на юридически лица или

еднолични търговци, за член може да бъде избрано предложено от тях лице.

(6) Мандатът на член на управителния съвет (управителя) може да се прекрати предсрочно при

неизпълнение на задълженията му само с решение на общото събрание.

(7) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По решение на общото събрание на членовете на управителния

съвет (управителя) и касиера може да се заплаща възнаграждение.

(8) (Отм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

(9) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По решение на общото събрание на собствениците и на сдружението правомощията на управителния съвет (управителя), контролния съвет (контрольора) и касиера могат да се възложат на управителния съвет (управителя), контролния

съвет (контрольора) и касиера на сдружението.

(10) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По решение на общото събрание на сдружението, прието с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части в сдружението, правомощията на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица, които не са собственици. Договорът за възлагане се сключва от упълномощено от общото събрание на

сдружението лице.

(11) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът) и касиерът на сдружението изпълняват правомощията на управителния

съвет (управителя), контролния съвет (контрольора) и касиера на етажната собственост.

Контролен съвет (контрольор)

Чл. 35. (1) Контролният съвет (контрольорът) се избира за срок до две години.

(2) Контролният съвет