Нека да отговорим на основни въпроси, свързани с управлението на етажната собственост!

Имаме ли нужда от услугата „Професионален
домоуправител“?

– Има ли вашата сграда регистриран Домоуправител?
– Има ли ясна и достъпна отчетност?
– Има ли кой да се грижи и контролира изправността на съоръженията в общите части на сградата?
– Има ли кой да организира и провежда общите събрания на етажната собственост?
– Има ли кой да организира и контролира ремонтните дейности в общите части на вашта сграда?
– Има ли кой да разпределя и събира месечните разходи?
– Има ли кой да заплаща месечните разходи за сградата?
– Има ли кой да реагира при аварийни ситуации?
– При управлението на общите части спазен ли е законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС)?

При отговор на повечето въпроси с „НЕ“ – имате нужда от професионален Домоуправител.

Как се разпределят разходите в сградата?

  • Разходите в сградата се разпределят законосъобразно. Консумативните разходи се разпределят според брой потребяващи лица. Фонд „Ремонт и обновяване“ се разпределя според притежавания процент идеални части за всеки самостоятелен обект в сградата.
  • Такса управление и поддръжка се разпределя според брой самостоятелни обекти.

Колко пари ще плащаме?

В зависимост от размера на консумативните разходи, сумата която се разпределя и събира във фонд „Ремонт и обновяване“ и такса за управление и поддръжка, съпоставени към брой живущи в сградата и процента идеални части които притежава вашият имот се формира месечното Ви задължение към етажната собственост.

Какво представляват консумативните разходи, за които обитателите на жилищни сгради и комплекси плащат такса всеки месец?

„Консумативни разходи“ са разходите за осветление, почистване,  асансьор и други ежемесечни разходи, необходими за нормалната експлоатация на общите части в сградата, според спецификата й.

Кой и кога може да проверява за какво се харчат парите на сградата?

Всеки собственик предоставил свой имейл има възможност за 24 часов мониторинг, чрез личен акаунт в нашата платформа TRIUS, относно приходи, разходи, баланс на сградата, месечни ведомости, месечни отчети- всичко касаещо финансовата част от работата на Домоуправителя.

Длъжен ли е домоуправителят да предоставя документи за извършените дейности на всеки собственик?

Всеки разход, за поддръжката и обслужването на общите части в сградата е придружен от документ, приложен в месечния ни отчет. Всеки собственик има възможност да направи справка на разходните документи, касаещи сградата вкоято притежава имот.

Длъжен ли е касиерът да издава документ за направено плащане на собственик?

  •  Нашите касиери издават документ в момента на плащането на всеки собственик, обитател или наемател.
  • Освен на касиер, месечните задължения, може да бъдат платени и на каса на Изипей, през платформата на Ипей, както и по банков път.

Ангажира ли се домоуправителят да събере несъбраните задължения от собствениците?

Да- ние се ангажираме със събирането на несъбраните задължения от собствениците, като използваме всички законосъобразни методи, за целта.

    Коментирай