Домоуправител ЕС

Триус Ви предлага услуги, които улесняват управлението на етажната собственост. Уверете се в предимствата да разполагате с професионален домоуправител и не се колебайте да ни потърсите.

Услугата „Професионален Домоуправител“ включва:

 • Регистрация на избрания Домоуправител в районното кметство по чл.46 Б от ЗУЕС.
 •  Водене на комплект документи съгласно законовите и общински изисквания.
 •  Провеждане на Общи събрания и привеждане в действие на взетите решения.
 •  Изготвяне на правно издържан правилник за вътрешният ред.
 •  Поддържане на изрядна документация съгласно законовите изисквания.
 • Въвежда електронна платформа „TRIUS“ за разпределение, инкасиране и отчет на приходите и разходите  в сградата.
 •  Създава и предоставя индивидуален акаунт на всеки собственик и парола за достъп до Платформата.
 • Достъпът в платформа „TRIUS“,  дава възможност на всеки собственик, по всяко време да провери текущи задължения, месечни отчети, както и баланс на наличността във фонд“Ремонт и обновление“.
 • Организиране на ремонтни дейности на общи части /след решение на Общото събрание/-представяне на оферти и избор на най-изгодната с оглед на цена-срок-качество. 
 • Контрол на изпълнението и приемане на ремонтните работи с приемо-предавателен протокол.

Техническа поддръжка в общите части на сградата – трудът е безплатен, стойността на материалите се поема от учредения фонд „Ремонт и обновяване“. 

Пряко отговорен технически екип посещава сградата  по график.

Подменя неработещи крушки, ключове, регулира автомата на входната врата с цел нормалната й работа.

Извършва и други общотехнически дейности осигуряващи изправността на инсталациите и съоръженията в общите части на сградата. 

 • Техническият екип извършва  контрол и относно почистването на сградата.
 • С цел нормалното ползване на общите части в сградата следи за складирани вещи на стълбището и междуетажните площадки.
 • Организиране на неотложни /аварийни дейности от оторизирани фирми/
 • Отпушване на канали,възстановяване на ел. захранване при аварии в общите части и др.
 • Информиране на отговорните институции в случай на рушащи се части от сградата в следствие на земетресения, наводнения, злоумишлени действия на трети лица.
 •  Постоянен достъп до графиците и баланса на входа.
 • Сваляне до минимум разходите за ел. енергия в общите части на сградата.
 •  Съдействие при регистрация на Сдружение на етажните собственици.
 • Запознаване на Сдружението с всички възможности за участие по програми на министерството за регионално развитие и европейските програми за цялостно или частично саниране на сградата.
 • Участие по програми при решение на Общото събрание.
 •  Изготвяне и предлагане на готови проекти за  РЕШЕНИЕ !
 • Изработка на годишен бюджет съобразен с нуждите на сградата, одобрен от ОС (общото събрание).
Вземи оферта

Други услуги

Професионален домоуправител Триус

Касиер ЕС

Услуги

Обезпаразитяване

Поддръжка

Имуществени и др. застраховки

Услуги